Ebook epub Cyfrowe marzenia Historia gier komputerowych i wideo by Piotr Mańkowski

Piotr Mańkowski ´ 8 READ & DOWNLOAD

T również opowieścią o ludziach którzy stworzyli wielomiliardowy przemysł gier komputerowych i wideo o meandrach ich karier oraz o niebanalnych pomysłach jakie rodziły się w ich głowa. No dobrze wi c wpierw pozytywy Cyfrowe Marzenia to wietne wprowadzenie w histori gier komputerowych szczeg lnie dla ludzi w moim wieku okolice 25 lat kt rzy nie mieli okazji z r nych powod w do wiadczy wi kszo ci tytu w z lat 80tych oraz m odszych dla kt rych nawet te z lat 90tych mog wyda si ma o znane lub wr cz kompletnie nieznane Ksi ka napisana jest bardzo przyja nie czyta si j przyjemnie i szybko a idea oparcia chronologii na dokonaniach i ukazanie jej poprzez pryzmat do wiadcze konkretnych os b sprawdza si wietnieW kwestiach czysto wydawniczych brakuje w ksi ce wi kszej ilo ci materia w graficznych zabrak o te co mog oby by naprawd ciekawe jakiej kolorowej wk adki ze screenshotami lub infografikami prezentuj cymi w atrakcyjny spos b lub podsumowuj cymi na np osi czasu zagadnienia poruszane w ksi ce Ma a rzecz a cieszy Ksi ka nie ustrzeg a si te kilkunastu babolk w kt re omin a korekta w tym min do ra cego b du ka cemu kilkukrotnie nazwa firm w kt rej wydaje gry Sid Meier Fireaxis zamiast Firaxis i to mimo tego e w ksi ce znalaz o si zdj cie autora w koszulce firmowej z logoNiestety jest jeden sporych rozmiar w problem z t ksi k i jest to wy aniaj ca si co i rusz subiektywno Si gaj c po ksi k z podtytu em Historia gier komputerowych i wideo mo na by si spodziewa e b dzie ona obiektywnym przedstawieniem fakt w i ich analiz i oczywi cie nigdy nie mo na si ca kowicie odci od w asnych sympatii i antypatii ale autor do mocno wpad w t pu apk Pierwszym tego wyrazem jest fakt e o ile lata 80te przemys u zosta y bardzo dok adnie opisane o tyle ju ko c wka lat 90tych i lata 2000 2010 s potraktowane momentami mocno po macoszemu W tym wietle nie dziwi e Ma kowski o dw ch lub trzech autorach kt rzy stworzyli dos ownie dwie lub trzy innowacyjne gry a nast pnie odeszli w niepami o czym nie zapomina wspomnie wyra a si per geniusze odmawiaj c jednocze nie tego tytu u ludziom o tak d ugich karierach jak Will Wright lub Sid Meier Co ciekawe s owem nie zosta wspomniany np Tim Schafer nawet w kontek cie omawianej w kilku miejscach serii Monkey Island co wygl da na celowe pomini cie Tylko dlaczegoWida te jak na d oni e Ma kowski ma bardzo okre lony gust i nie kryje si z nim co w takiej ksi ce jak ta nieco dziwi Skutkuje to np tym e chwali on pod niebiosa krytykowanego w momencie premiery w zasadzie we wszystkich mediach Gothica 3 a o grach tak rozpoznawalnych i kultowych jak np Dungeon Keeper wspomina jednym zdaniem pisz c e by a ona powt rk z rozgrywki To samo wychodzi gdy pisze kr tko o Jade Empire s owem nie wspomniawszy o Knights of the Old Republic znacznie wy ej ocenianej i poprzedzaj cej Jade Empire o par lat grze tego samego studia Historia powtarza si przy firmie Valve kt ra opisana jest przez pryzmat dw ch Half Life w ale o Portalu Team Fortress 2 lub cho by Left 4 Dead autor milczyKompletnym kuriozum ju jest fakt e w podrozdziale po wi conym Blizzard Entertainment jednym s owem nie jest wymieniony Starcraft jedynie jedna z najbardziej dopracowanych najbardziej wp ywowych i najwi cej granych strategii czasu rzeczywistego w historii kt ra w Korei Po udniowej uros a do rangi sportu narodowego Nie ma te mowy o Diablo II chocia to w a nie druga cz tej gry ugruntowa a pozycj serii na rynku Autor zarobi u mnie plusa za wspomnienie o Lost Vikings ale podobnie jak w przypadku Schafera a mo e nawet bardziej pomini cie tak wa nego punktu w historii gier sprawia wra enie celowego lub przynajmniej pokierowanego jak antypati lub mo e pogard Skoro zabrak o Starcrafta nic dziwnego e tak wp ywowe i istotne dla rozwoju gatunku gry jak Heroes of Might Magic Total Annihilation czy tytu y z serii Total War nie zostaj nawet wspomnianeW kontek cie lat 2000 2010 dziwi te fakt e dos ownie w dw ch zdaniach zosta podsumowany rozw j gier na platform iPhone Co prawda gry casualowe doczeka y si eksplozji popularno ci dopiero po wydaniu ksi ki ale ich brak jest tutaj mocno odczuwalny tak samo jak brak jakichkolwiek drobnych nawet uwag o grach indie flashowych przegl darkowych etc To wyj tkowo rzucaj ce si w oczy niedopatrzenie zwa aj c na to ile miejsca po wi cone jest Nintendo i ich nie hardkorowym grom Skoro autor nie zdecydowa si skupi tylko na grach dla graczy nie zabola oby gdyby wspomnia r wnie o tym jak w latach przed rokiem 2010 rozwin si rynek gier znajduj cych si poza g wnym nurtem By mo e to wiadoma decyzja aby obci obj to ksi ki ale wydaje si e mocno chybionaCho wielu rzeczy mo na by si przyczepi w ksi ce Ma kowskiego trzeba powiedzie e jest to pozycja bardzo wa na zar wna dla m odszych graczy jak i dla ludzi zupe nie nie graj cych a dla starych wyjadaczy mo e by to bardzo przyjemny powr t do czas w i gier kt re pami taj Szczerze polecam Cyfrowe Marzenia z zaznaczeniem e po wietnych dw ch pierwszych rozdzia ach oraz bardzo dobrym trzecim czwarty mocno rozczarowuje bardzo subiektywnym doborem omawianych tytu w i informacji oraz wyra nym mniejszym zaanga owaniem i niestety wiedz tudzie orientacj w temacie autora Ache for You opowieścią REIKI put ka sebi o ludziach którzy stworzyli wielomiliardowy przemysł gier komputerowych i wideo The Mists of Avalon o meandrach ich karier Demon školske knjižnice oraz Zemlja vukova o niebanalnych pomysłach jakie rodziły się w ich głowa. No dobrze wi c wpierw pozytywy Cyfrowe Marzenia to wietne wprowadzenie w histori gier komputerowych szczeg lnie dla ludzi w moim wieku Anđelova šala okolice 25 lat kt rzy nie mieli Danci i stranci okazji z r nych powod w do wiadczy wi kszo ci tytu w z lat 80tych Confident Deceptions oraz m Float o znane lub wr cz kompletnie nieznane Ksi ka napisana jest bardzo przyja nie czyta si j przyjemnie i szybko a idea Pasteur, Plagiarist, Impostor!: The Germ Theory Exploded! oparcia chronologii na dokonaniach i ukazanie jej poprzez pryzmat do wiadcze konkretnych Release os b sprawdza si wietnieW kwestiach czysto wydawniczych brakuje w ksi ce wi kszej ilo ci materia w graficznych zabrak Šestinski kišobran o te co mog Claimed for Their Use (Ventori Masters, oby by naprawd ciekawe jakiej kolorowej wk adki ze screenshotami lub infografikami prezentuj cymi w atrakcyjny spos b lub podsumowuj cymi na np Fališ mi druga knjiga: jesen / ljeto osi czasu zagadnienia poruszane w ksi ce Ma a rzecz a cieszy Ksi ka nie ustrzeg a si te kilkunastu babolk w kt re The Gentleman’s Guide to Getting Lucky omin a korekta w tym min do ra cego b du ka cemu kilkukrotnie nazwa firm w kt rej wydaje gry Sid Meier Fireaxis zamiast Firaxis i to mimo tego e w ksi ce znalaz Leading o si zdj cie autora w koszulce firmowej z logoNiestety jest jeden sporych rozmiar w problem z t ksi k i jest to wy aniaj ca si co i rusz subiektywno Si gaj c po ksi k z podtytu em Historia gier komputerowych i wideo mo na by si spodziewa e b dzie Mapa Anny ona Sing to It: New Stories obiektywnym przedstawieniem fakt w i ich analiz i Flutter oczywi cie nigdy nie mo na si ca kowicie The Nation's Favourite Comic Poems: A Selection of Humorous Verse odci Midnight Sun o ile lata 80te przemys u zosta y bardzo dok adnie Fight or Flight opisane Supernatural Academy (Supernatural Academy, o tyle ju ko c wka lat 90tych i lata 2000 2010 s potraktowane momentami mocno po macoszemu W tym wietle nie dziwi e Ma kowski 정숙한 남자 o dw ch lub trzech autorach kt rzy stworzyli dos Breaking The Habit of Being Yourself: How to Lose Your Mind and Create a New One ownie dwie lub trzy innowacyjne gry a nast pnie Riggs' Ruin (Kings Reapers MC Book 1) odeszli w niepami Antarctic Ecology Vol 2 o czym nie zapomina wspomnie wyra a si per geniusze Rhinoceros Success o tak d ugich karierach jak Will Wright lub Sid Meier Co ciekawe s Il Fatati FMalta owem nie zosta wspomniany np Tim Schafer nawet w kontek cie The Little Black Book of Blackmail omawianej w kilku miejscach serii Monkey Island co wygl da na celowe pomini cie Tylko dlaczegoWida te jak na d The hostage oni e Ma kowski ma bardzo Will My Cat Eat My Eyeballs? Big uestions from Tiny Mortals About Death okre lony gust i nie kryje si z nim co w takiej ksi ce jak ta nieco dziwi Skutkuje to np tym e chwali The Dicshitnary on pod niebiosa krytykowanego w momencie premiery w zasadzie we wszystkich mediach Gothica 3 a Spider's Web o grach tak rozpoznawalnych i kultowych jak np Dungeon Keeper wspomina jednym zdaniem pisz c e by a Furiously Happy ona powt rk z rozgrywki To samo wychodzi gdy pisze kr tko Ready Player Two o Jade Empire s سمفونی مردگان owem nie wspomniawszy Water The Stuff of Life o Knights Trzynaste Piórko Eufemii of the Old Republic znacznie wy ej William Foden - Grand Sonata ocenianej i poprzedzaj cej Jade Empire Situational Judgement Test for the Foundation Years Programme o par lat grze tego samego studia Historia powtarza si przy firmie Valve kt ra Lines A Brief History opisana jest przez pryzmat dw ch Half Life w ale On Pytania intymne o Portalu Team Fortress 2 lub cho by Left 4 Dead autor milczyKompletnym kuriozum ju jest fakt e w podrozdziale po wi conym Blizzard Entertainment jednym s Off with His Head owem nie jest wymieniony Starcraft jedynie jedna z najbardziej dopracowanych najbardziej wp ywowych i najwi cej granych strategii czasu rzeczywistego w historii kt ra w Korei Po udniowej uros a do rangi sportu narodowego Nie ma te mowy Last Ditch o Diablo II chocia to w a nie druga cz tej gry ugruntowa a pozycj serii na rynku Autor zarobi u mnie plusa za wspomnienie Say Yes to the Duke o Lost Vikings ale podobnie jak w przypadku Schafera a mo e nawet bardziej pomini cie tak wa nego punktu w historii gier sprawia wra enie celowego lub przynajmniej pokierowanego jak antypati lub mo e pogard Skoro zabrak Died in the Wool o Starcrafta nic dziwnego e tak wp ywowe i istotne dla rozwoju gatunku gry jak Heroes Death at the DolphinHand in GloveDead Water of Might Magic Total Annihilation czy tytu y z serii Total War nie zostaj nawet wspomnianeW kontek cie lat 2000 2010 dziwi te fakt e dos Lets Be Just Friends Just Friends ownie w dw ch zdaniach zosta podsumowany rozw j gier na platform iPhone Co prawda gry casualowe doczeka y si eksplozji popularno ci dopiero po wydaniu ksi ki ale ich brak jest tutaj mocno Kad žene popizde odczuwalny tak samo jak brak jakichkolwiek drobnych nawet uwag Pro ASPNET Core 3 Develop Cloud Ready Web Applications Using MVC 3 Blazor and Razor Pages o grach indie flashowych przegl darkowych etc To wyj tkowo rzucaj ce si w Aristotle Ethica Eudemia Oxford Classical Texts oczy niedopatrzenie zwa aj c na to ile miejsca po wi cone jest Nintendo i ich nie hardkorowym grom Skoro autor nie zdecydowa si skupi tylko na grach dla graczy nie zabola The World of Cyberpunk 2077 Deluxe Edition oby gdyby wspomnia r wnie Chocolate Cream Pie Murder Hannah Swensen o tym jak w latach przed rokiem 2010 rozwin si rynek gier znajduj cych si poza g wnym nurtem By mo e to wiadoma decyzja aby Him obci I Promise to Hate Despise and Abuse You until Death Do Us Part obj to ksi ki ale wydaje si e mocno chybionaCho wielu rzeczy mo na by si przyczepi w ksi ce Ma kowskiego trzeba powiedzie e jest to pozycja bardzo wa na zar wna dla m Monuments odszych graczy jak i dla ludzi zupe nie nie graj cych a dla starych wyjadaczy mo e by to bardzo przyjemny powr t do czas w i gier kt re pami taj Szczerze polecam Cyfrowe Marzenia z zaznaczeniem e po wietnych dw ch pierwszych rozdzia ach Die unendliche Geschichte oraz bardzo dobrym trzecim czwarty mocno rozczarowuje bardzo subiektywnym doborem Le uatrième Mur omawianych tytu w i informacji My Solace (Bewitched and Bewildered oraz wyra nym mniejszym zaanga What's Left of Me Is Yours orientacj w temacie autora

SUMMARY ð eBook, ePUB or Kindle PDF ´ Piotr Mańkowski

Cyfrowe marzenia Historia gier komputerowych i wideo

Pierwsza w Polsce obszerna kronika liczącego prawie 40 lat przemysłu elektronicznej rozrywki Rozpoczyna się od stworzonego pod koniec lat 50 Tenis for Two poprzez powstanie firmy Atari modę. Du o b d w przeinacze skr t w my lowych nadinterpretacji autora i liter wek niestety skre laj t ksi k jako wiarygodn publikacj A szkoda bo spos b opisania tematu jest ciekawy

FREE READ Cyfrowe marzenia Historia gier komputerowych i wideo

Na kawiarniane automaty inwazję pierwszych konsol epokę komputerów ośmiobitowych nadejście Amigi rozpowszechnienie się komputerów PC triumf PlayStation do powstania Sims 3 Książka jes. Ksi ka ta jest ciekawa i warta przeczytania je eli kogo temat interesuje Ma kowski ledzi histori gier od ich samego pocz tku do p nego roku 2009 Zaznacza wi kszo najwa niejszych kamieni milowych i opisuje najwa niejszych graczy w sensie firm produkuj cych gry nie osoby w nie graj ce na tym rynkuNiestety ksi ka nie jest wolna of wadK opotem s os dy autora do kt rych oczywi cie ma prawo ale kt re wp ywaj na to e momentami z ksi ki zdaje si wy ania nieprawdziwy obraz Tak jest na przyk ad z opisem Super Mario Bros kt re wed ug Ma kowskiego jest gr przecenian ze wzgl du na nostalgi kiedy w rzeczywisto ci by a wielkim hitem jak wysz a do tego stopnia e pierwsza kresk wka oparta na niej pojawi a si w telewizji w USA w 1989 Bardzo zaskakuj cy jest te brak om wienia postaci Tima Schaffera czy Hideo Kojimy rosn cej popularno ci casual gamingu czy te przemilczenie kilku gier jak na przyk ad Portala serii o Gabrielu Knight cie b d przynajmniej wzmianki o Jane Jensen serii Vampire The Masuarade Starfox X WingTIE Fighter wspomina jedynie o tym e by y bardziej dopracowane of Wing Commandera ale jednak serii Might and Magic o Heroesach nie ma s owa Starcraft KOTOR Par gier jest potraktowanych po ebkach jak na przyk ad uake kt ry by prawdziwym krokiem w trzeci wymiar i odej ciem od sprite wMam te w tpliwo ci odno nie zachwyt w nad grafik niekt rych pozycji Ma kowski rozp ywa si nad Gothic 3 ale nie wspomina zupe nie o tym jak rewolucyjne by y takie gry jak Bioshock w tym kontek cie Obliviona niesprawiedliwie opisuje jak gr graficznie nic nie wnosz c chocia poruszona kwestia twarzy faktycznie by a s absz stron tej gryPoza tym skoro ksi k jest polska to oczekiwa em wi cej informacji i polskich grach i o rozwoju gier w Polsce Ma kowski wspomina o paru firmach takich jak LK Avalon czy te Metropolis ale ich by o wi cej chocia by Techlandu No poza tym mo na by o wspomnie o rozwoju czasopism o grach o kt rym ma o kto przecie wie tyle co autorKsi ka na te kilka b d w rzeczowych kt re ra tak jak nazwanie firmy Firaxis Fireaxis czy te potraktowanie cios w specjalnych ze Street Fightera 2 jako jednoznacznych z kombosami Autor podaje te e Daikatana kt ra zreszt mog aby by przyczynkiem do om wienia reklam gier dzia a a na silniku Dooma 2 kiedy w rzeczywisto ci dzia a a na silniku uake a 2 Doom 2 nie mia w asnego silnika dzia a na silniku pierwszej cz ciAutor momentami wydaje si zbyt skory do entuzjazmu na przyk ad chc c udowodni e w drugiej po owie lat 90 grach grali pierwszoligowi aktorzy z Hollywood Nawet trudno powiedzie to o Marku Hamillu w Wing Commanderze Jego kariera prze ywa a w wczas kryzys i dopiero powoli udawa o mu si zacz ponownie przebija do popularno ci rol Jokera w kresk wkach o Batmanie Niew tpliwie jest on kultowym Jokerem ale mimo sympatii do niego w tpi czy mo na nazwa u yczanie g osu w kresk wce telewizyjnej byciem pierwszoligowym aktorem Podobnie niezrozumia e jest na przyk ad podkre lanie roku Jasona Herveya w jednej cz ci Zorka Hervey nigdy nie by popularnym aktorem i wi kszo os b zna o go conajwy ej z Cudowynych LatPonadto ksi ka jest nier wna Pierwsza cz skupia sie na rozwoju gier komputerowych z biznesowego punktu widzenia co jest bardzo ciekawe P niej niestety temat ten ginie coraz cz ciej ksi ka ta staje si przegl dem tytu w z ich kr tkimi opisami Ponadto im dalej w las tym wi cej z jednej strony narzekania e gry nie s takie jak kiedy e nie wspomn o nu cym narzekaniu na Wii a z drugiej strony z opisami kt re momentami sprawiaj wra enie e Ma kowski w te tytu y nie gra Mimo wszystko warto si gn po t pozycj ale mam nadziej e autor kiedy zdecyduje si na wydanie drugie i poprawione


5 thoughts on “Cyfrowe marzenia Historia gier komputerowych i wideo

 1. says:

  Dużo błędów przeinaczeń skrótów myślowych nadinterpretacji autora i literówek niestety skreślają tę

 2. says:

  Książka ta jest ciekawa i warta przeczytania jeżeli kogoś temat interesuje Mańkowski śledzi historię gier od ich samego początku do późnego roku 2009 Zaznacza większość najważniejszych kamieni milowych i opisuje najważniejszych graczy w sensie firm produkujących gry nie osoby w nie grające na tym rynkuNiestety książka nie jest wolna of wadKłopotem są osądy autora do których oczywiście ma prawo ale które wp

 3. says:

  No dobrze więc wpierw pozytywy Cyfrowe Marzenia to świetne wprowadzenie w historię gier komputerowych szczególnie dla lu

 4. says:

  OPINIA Z 25 LISTOPADA 2010W tym roku przeczytałem jedną specjalistyczną książkę związaną z moim nowym dwuletnim zainteresowaniem z Jamesem Bondem Bond Leksykon okazał się tytułem który skrytykowałem za liczne błędy i potraktowanie niektórych spraw po macoszemu Stwierdziłem nawet że jest to jedna z tych hermetyczny

 5. says:

  moja recenzja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *