علی‌اصغر حلبی ( Free ) عبید زاکانی

FREE DOWNLOAD عبید زاکانی

عبید زاکانی Obayd Zakaniبنیانگذاران فرهنگ امروز 47 ویژه فرهنگ ایران و اسلاممقدم

FREE DOWNLOAD ã PDF, DOC, TXT or eBook ã علی‌اصغر حلبی

عبید زاکانی

ل گرایش به آن، اندیشه های عبید، کتابنامه ی برگزیده، دو استدراک، فهرست عام

علی‌اصغر حلبی ã 0 REVIEW

ات و زندگی، روزگار عبید و معاصران او، آثار عبید، بحثی در طنز و شوخ طبعی و ع


1 thoughts on “عبید زاکانی

  1. says:

    Obayd Zakani Ali Asghar HalabiNizam al Din Ubaydullah Zakani or simply Ubayd i Zakani 1300 – 1371 CE was a Persian poet and satirist of the 14th century Mongol Period from the city of azvin He studied in Shiraz under the best masters of his day but eventually moved back to his native town He however preferred Shiraz to azvin as